مزون بانری
گروه کاری : مزون لباس عروس
زهره صفرزاده
پیروزی - خیابان شکوفه
33327659
09377366010
tailor.1980@yahoo.com